Dianas sida

 

 
Respektera att detta tillhör Mig och de som hjälper till.
 Skriv inte ut detta utan att berätta för oss..
Tex i gästboken genom att  eller maila mig

Kopia från tidning anno 19/4- 1905

 

För stöld af 125 kr.  från torparen P.G Jansson, Beteshult under Hofmanstorp  i Vikers kapell, häktades i Måndags i Örebro,  Arbetskarlen Per Oskar Almgren från Kartelsö i Vikers kapell och två af hans söner, Karl Johan Almgren,  född 22 december 1885 och Kristian Fredrik Almgren, född den 7 januari 1887.

Vid polisförhöret erkände de båda ynglingarna angående förloppet av stölden följande:

 

Fredagen den 14 April, vid 9- tiden hade fadern samt deras 14 åriga broder, Knut Bernhard begifvit sig till Beteshult för att sälja en slipsten.

Familjen var nämligen på flyttning till Örebro.

Vid  middagstiden samma dag hade äfen en 16 årig broder, Konrad Hugo Almgren,  kommit  till Beteshult, och hade de båda bröderna Knut och Konrad stannat  stannat kvar på platsen till klockan 8 på kvällen, under det fadern begifvit sig hem vid 5 –tiden.

Sedan Knut och Konrad kommit hem, omtalade de, att de tillgripit penningar vid Beteshult, och öfverlämnade till fadern 12 kronor.

Penningarne hade Jansson förvarat i en låst väska, som var gömd bakom en byrå i stugan., och hade väskan kommit fram på det sättet, att Janssons dotter skulle raka fram en bakom byrån nedfallen bok, och hade då väskan följt med.

De båda pojkarne hade därpå vid passande tillfälle slitit sönder väskan och af däri förvarade penningar tillgripit förenämnda 12 kr.

Fadern skulle hafva sagt vid beloppets mottagande, att de voro dumma som ej tagit alltsammans.

 

Under natten kommo Karl, Kristian och Konrad överens om, att på lördagskvälleen  begifva sig till Beteshult och tillgripa återstående delen af penningarne.

Karl och Kristian reste samma natt till Örebro med flyttsaker och köpte där en half liter sprit, med hvilken de vid återkomsten vid 5- tiden på lördagsaftonen tillika med Konrad begåfvo sig till Beteshult, förebärande att bjuda Jansson på traktering.

Denne senare var dock ej ännu hemkommen från arbetet, men medan de väntade fann Konrad, som visste h var penningarne funnos, tillfälle att tillgripa återstonden.

Till sin broder Karl överlämnade han 100 kr.

Därpå väntade de till Jansson kom hem, och så förekom vänskaplig traktering, tills de sent på kvällen skildes åt.

På söndagsmorgonen tog Konrad de 100 kronorna ur Karls gömmor och lämnade dom till fadern, äfven nu meddelande den oärliga åtkomsten.

På begäran hade Karl sedan fått af fadern 30 kr. till inköp af ett dragspel mm., men mmed tillsägelsen att ej yttra något om saken och förvara spelet till vidare hos en släkting i Örebro, enär ”det eljes kunde gå på tok”.

Fadern hade af de stulna penningarne sytt in 50 kr. i sin mössa, samt lämnat 10 kr. åt sin hustru, hvilken härför köpt matvaror.

Den äldre Almgren förnekade vid polisförhöret sönernas berättelse, men vid visitation å honom funnos de 50 kronorna i sedlar insydda i hans mössa.

Han förklarade dock, att han var alldeles okunnig om huru de kommit dit.

 

Tack till Margareta Danilesson som bidrar med detta dokument från hennes eget släktforskningsarkiv.

 

 

                          

                                                              Webbplatsen uppdaterades 09-04-03

Copyright © 2005 Kerstin